SPÓŁKA

Biały Bór Wiatrowa Sp. z o.o. (BBFW) z siedzibą w Gdańsku powstała w celu realizacji i eksploatacji Farmy Wiatrowej Biały Bór w gminie Biały Bór pow. szczecinecki. Większościowym udziałowcem spółki jest francuski fundusz inwestycyjny Mirova, drugim udziałowcem jest hiszpańska Grupa Kapitałowa Uriel.

PROJEKT

Farma Wiatrowa Biały Bór składa się z 42 turbin wiatrowych Vestas V126 o mocy 3,45MW każda. Turbiny mają wysokość do rotora HH 117m oraz rozpiętość śmigieł 126m, co daje łączną wysokość 180m. Łączna moc instalacji to 144,9MW. Moc elektrowni wyprowadzona jest podziemną linią kablową średniego napięcia 30kV o długości ok 42km do abonenckiej stacji elektroenergetycznej 30/110kV GPO BB zlokalizowanej w pobliżu l miejscowości Biała. GPO wyposażony jest w dwa transformatory 30/110kV o mocy 85MVA każdy, za ich pośrednictwem generowana moc jest dostarczona do sieci elektroenergetycznej poprzez abonencką linię kablową 110kV długości 30km łączącą GPO BB ze stacją elektroenergetyczną 400/220/110kV Żydowo-Kierzkowo (SE ZDK) należącą do PSE. Łączny koszt budowy przekroczy 760 mln złotych netto. W ciągu przewidzianego 30 letniego okresu eksploatacji każdego roku farma wygeneruje ponad 400GWh energii elektrycznej, która wystarczy do zasilenia ponad 100 tysięcy gospodarstw domowych i przyczyni się do ograniczenia o ponad 300 tysięcy ton emisji CO2 do atmosfery.

HISTORIA

Prace nad projektem FW Biały Bór rozpoczęły się 2006 roku, w 2010 Gmina Biały Bór uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszczający budowę 65 elektrowni wiatrowych o mocy do 5MW i wysokości do 190m w okolicach wsi Biała, Biskupice, Stepień, Drzonowo, Świerszczewo, Przybrda. W listopadzie 2011 projekt uzyskał Decyzję o środowiskowych uwarunkowania. Finalnie projekt przewiduje budowę 42 elektrowni wiatrowych. Ze względu na rozmiary projekt podzielony został na 3 etapy objęte oddzielnymi pozwoleniami na budowę. Pierwsze pozwolenie na budowę jednej turbiny wraz ze stacją elektroenergetyczną GPO oraz linia kablową wysokiego napięcia uzyskano w styczniu 2014, kolejną na budowę 30 turbin wraz z infrastrukturą w sierpniu tego samego roku. Ostatnią pozwolenie na budowę 11 turbin wraz z towarzyszącą infrastrukturą projekt otrzymała w lutym 2015. Inwestor rozpoczął budowę w styczniu 2017 – prace przygotowawcze, geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, jednak ze względów legislacyjnych (Ustawa odległościowa, ustawa o OZE) nie doszło do rozpoczęcia robót budowlanych. Inwestor zobligowany został przez wprowadzone zmiany legislacyjne do udziału w Aukcji organizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki. Projekt wystartował w pierwszej organizowanej w 2018 roku aukcji jednak dopiero udział w drugiej organizowanej w grudniu 2019 roku zakończył się sukcesem i można było wznowić realizację projektu. Na przełomie maja i czerwca 2020 spółka Biały Bór Farma Wiatrowa podpisała umowę z Vestas Poland Sp. z o.o. kontrakt na dostawę, montaż i uruchomienie 42 turbin wiatrowych oraz kontrakt na realizację robót budowlanych i energetycznych związanych z infrastrukturą farmy z konsorcjum firm PBDI S.A. (obecnie ONDE S.A.) oraz ERBUD S.A. Dostawa turbin przewidziana jest na lipiec – październik 2021 r, rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w październiku 2020 r.

KORZYSĆI DLA GMINY I MIESZKAŃCÓW

Co roku BBFW odprowadzać będzie do Gminy około 3 mln złotych podatku od nieruchomości. Oznacza to że w okresie eksploatacji do kasy Gminy wpłynie ponad 90 mln złotych. Niezależnie od tego BBFW zawarła z Gminą Umowę oraz Porozumienie o realizacji inwestycji kompensacyjnych we wsiach Biała, Biskupice, Stepień, Drzonowo, Świerszczewo, Przybrda. Na mocy Umowy BBFW zrealizuje inwestycje w postaci świetlic wiejskich, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, zagospodaruje tereny wokół oczek wodnych, zmodernizuje kilka dróg wewnętrznych. W ramach Umowy BBFW zakupiła również wóz bojowy dla OSP Drzonowo wraz z wyposażeniem. W ramach Porozumienia zostaną wymienione i okna na 3 szybowe w ponad 50 lokalach mieszkalnych aby zapewnić ich mieszkańcom większy komfort. Łączna wartość inwestycji kompensacyjnych to ponad 3,7 mln zł. Dodatkowo BBFW zobowiązała się w okresie eksploatacji (30 lat) co 5 lat przeznaczać dodatkowo kwotę 1,5 mln zł na realizację kolejnych inwestycji. BBFW podpisała również Umowę z Powiatowym Zarządem Dróg w Szczecinku na mocy której dokona przebudowy Drogi powiatowej 1272Z na odcinku około 3,6km od Białego Boru do Biskupic. Przebudowa obejmie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poszerzeniem drogi z 3,5m do 5,5m,wykonanie obustronnych poboczy oraz kanału technologicznego na potrzeby przyszłych instalacji. Wartość prac szacowana jest na to ponad 5 mln zł. Obecnie trwa uzyskiwanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na początku 2022 roku spodziewane jest uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę. Przewidywane rozpoczęcie prac to luty 2022, a ich zakończenie przewidziane jest w drugim kwartale 2022 r.

You cannot copy content of this page